تبلیغات

مسیحــــــا چـــــــــت

تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایی .... - پس از اَفرینش اَدم خدا گفت به او..............